Loading...
هنر زن بودن
145,000تومان
از قدرت زنانگی برای مدیریت درست زندگی مون نهایت استفاده رو ببریم.

مقدمه دوره را با بیان مربی محترم سرکار خانم مرضیه کشوری کوش بدهید:

زنانگی واقعی به چه معنیه؟
خیلی از ما توی فشار و بدو بدو های زندگی یادمون میره که به عنوان یه زن چه قدرت فوق العاده ای خدا در وجود کا گذاشته که اگر از این قدرت درست و به جا استفاده کنیم، خودمون هم از نتایجش متعجب میشیم....

توی دوره هنر زن بودن نکاتی رو یاد میگیریم که از قدرت زنانگی برای مدیریت درست زندگی مون نهایت استفاده رو ببریم...

دقیقا چه چیزهایی یاد میگیریم؟